Literature

This too shall pass!

The year 2020 arrived with no good news. By the end of a year 2019, at Wuhan china a noval corona virus found and a serious epidemic of new infectious disease named COVID19 emerged from there. Soon like wild fire it started infecting people from countries all over the world […]

Literature

आदल्या मट्टणाच्या यादींचो घमघम…

मट्टण हो शब्द आयकतच दर एकट्याचे जिबेर, तोंडाक रूच सुट्टा. भौसाच्या जिणेंत कितलेशेच खाद्यपदार्थ आसात. तातूंत नुस्तें, चिकन, मटण आनी तरेकवार भाज्यो लेगीत आसात. पूण मट्टण म्हळ्यार सर्वस्व सुवादीक. आमच्या ल्हानपणांत कोणाच्याच तोंडांत चिकन हो शब्दूच नासलो. कोंबयेचें चिकन हें उतर आतां रुजूं जालां. आतां कोंबडेचें वा कोंब्यांचें ते चिकन, […]

Literature

कविता: हर्षा सद्गगुरू शेटये

कविता: इती इती पाणी इती इती पाणी गोल गोल राणी इती इती पाणी गोल गोल राणी. पावलांक तेंकोवन हात इती इती पाणी म्हणीत राणी उबी आसा गोल गोल राणी म्हणटल्यांनी आतां तीचे भोंवतणी फेरो धल्ला. पावलां, धोपर, कंबर, खांदे हात दवरीत राणी सांगत आसा इती इती पाणी इती इती पाणी. […]